ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562


เปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2563


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการีAO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.