คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ “The 2021 Asian English Olympics”


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)AO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.