ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรอกแบบสำรวจ หัวข้อ


รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม "THE PILOT ASEAN STUDENT E-EXCHANGE PROGRAMME"


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562AO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.