มร.ชม. ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย


ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมงาน “Global Studies Virtual Trip” สัมมนา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Temasek Polytechnic, Singapore ในรูปแบบออนไลน์


มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบัน Hospitality & Tourism Institute มหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม (Duy Tan University: DTU) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาด้านการนวดหน้าแบบไทยและการทำอา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ด้านธุรกิจและผู้ประกอบการ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละลองพระบาท กราบบังคมทูล รายงานผล


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ P2A VIRTUAL MOBILITY 2021: ASEAN STUDENT E-EXCHANGE IN BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP”


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SEAMEO-Japan ESD Award 2021 ในหัวข้อ “Securing Educational Opportunities in Covid-19 Crisis”


มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้าน ต่างประเทศลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)


ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์


มร.ชม. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของศิษย์เก่า ฯ 98 ทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิ.ย.2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยชนชาติครูกว่างซี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ จัดกิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ


ประกาศการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน Virtual Trip ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “PATA Youth Webinar: Virtual reality (VR) Innovations in Tourism and Destination Marketing”


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมงานสัมมนา Artificial Intelligence (AI) Webinars Series ในหัวข้อ THE ROLE OF AI AND 5G IN COMBATING THE COVID-19 PANDEMIC”


นักศึกษาทุนฯ จากราชอาณาจักรกัมพูชา และ ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Call for Video Clips “Stories of Success” By SEAMEO


คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ “The 2021 Asian English Olympics”


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open and Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน


Invitation | P2A Webinar 1 for ASEAN Students


The 6th China International College Students’ “Internet+” Innovation and Entrepreneurship Competition


4th Session of SEA-Teacher-TVET Lecture Series Theme: Smart Business and Hospitality in the New Normal


P2A Webinar 4 “Towards P2A Entrepreneurship Network”


CMRU awards certificates of course completion to exchange students from Honghe University


ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2564


ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรอกแบบสำรวจ หัวข้อ


รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม "THE PILOT ASEAN STUDENT E-EXCHANGE PROGRAMME"


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562


เปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2563


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม ประจำปีการศึกษา 2562


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ ประเทศฮังการี


Call for Applications of 2020 ASEM Work Placment Programme


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ ประเทศเวียดนาม


INVITATION | 2020 Year of ASEAN Identity | Logo Design Competition for ASEAN Youths


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ต้อนรับ Dr. Su Gao คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ของ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา


ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน


คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น


ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์ Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์อันดี พร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการ


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว (Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages) สาธารณรัฐประชาชนจีน


พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


Scholarship awarding and orientation ceremony to CMRU students join SEA-Teacher Project (7 batch)


CMRU administrators welcome SEA-Teacher Project students and Orientation ceremony (Batch 7


CMRU administrators welcome Vice president of Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), China


Certificate Awarding Ceremony for international exchange students 2018


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหาร Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน


คณะผูู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jining University สาธารณรัฐประชาชนจีน


สานสัมพันธ์ ไทย - จีน แน่นแฟ้น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล


ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ University of North Texas สหรัฐอเมริกา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน


ทัพนักกีฬา นศ.นานาชาติ มร.ชม. คว้าชัยงานแข่งขันกีฬา “ไก่ขาวเกมส์” ครั้งที่ 12


ประชาสัมพันธ์โครงการ Training the Trainer จาก National Pingtung University


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนต้อนรับและเข้าร่วมรับฟัง “การแนะนำ University of South Carolina, U.S.A”


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project รุ่นที่ 7


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2019


ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ "The 2019 Asian English Olympics" ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน SEA-Teacher Project (6th Batch)


ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม


CMRU warmly welcomed a delegation from Yunnan Normal University, China and Asst. Prof. Shen Yi, Director of Confucius Institute


CMRU discusses collaboration with a delegate from the National Chin-Yi University of Technology,Taiwan


International Affairs Office, CMRU organized the closing and certificate awarding ceremony to the SEA-Teacher Project 6th batch students


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 2561


CMRU administrators welcome Prof. Dr.Tsutomu Kitajima, Faculty of Social Sciences, Graduate School of International Cooperation Studies from Kyorin University, Japan


International Affair Office, CMRU organized International Student Orientation 2018


An Orientation ceremony for SEA-Teacher Project student (6 Batch)


Scholarship awarding and orientation ceremony to CMRU students join SEA-Teacher Project (6 batch)


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561


Certificate Awarding and Closing Ceremony for Exchange student from Baise University, China


Welcoming executives from Chongqing Jiaotong University, China


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (6th Batch)


Orientation ceremony for the Royal Scholarships under Her Royal Highness Princess Mahachakrisirindhorn Education Project to the Kingdom of Cambodia for the academic Year 2018


Certificate Awarding and Closing Ceremony for Exchange student from Yunnan Normal University Business School, China


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (6 Batch) ประจำปีการศึกษา 2561


FPT University, Vietnam visits Chiang Mai Rajabhat University


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ (KM)


ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก National Chin-Yi University, Taiwan TAIWAN NCUT BACHELOR/MASTER/PHD International Admission of 2018 Fall is now opened


มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการความร่วมมือกับ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ต้อนรับสถานฑูตออสเตรเลีย ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นและประเทศฮังการี ประจำปีการศึกษา 2560


ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับ Arabic Instructor จาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey 2018 ณ University Technology Malaysia


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โครงการ SEA project ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ SEA teacher project ภาคเรียนที่2/2560


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey ณ University Teknologi Malaysia


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ฺ ประจำภาคการศึกษา 2/2560


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์”


มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษา SEA – Teacher Project ประจำภาคเรียนที่ 2/2560


มร.ชม. ร่วมสวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่


บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561


มร.ชม. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน – ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2560


ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ภาคการศึกษา 2/2560 (5th Batch)


ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น


มร.ชม. จับมือ ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน MOU แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม


ประกาศ "รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 (5th Batch) (รอบสัมภาษณ์)"


ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาเมืองเม้าหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


ประกาศ"รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 (5th Batch)"


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (5th Batch) ประจำปีการศึกษา 2560


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University, China


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 3


มร.ชม. ต้อนรับ Mr. Julian Vennis, Director of World City Links พร้อมด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ Tainan University of Technology ประเทศไต้หวัน


มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษา


มร.ชม. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ 4


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking”


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ


มร.ชม.ให้การต้อนรับอาจารย์จากโครงการ English Language Fellow Program อย่างอบอุ่น


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศกึษา 2560


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan


มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากแดนมังกร มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศ 9 ก.ค. นี้


ผู้บริหาร มรชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ Assoc. Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก Baise University สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการรรับนักศึกษาต่างชาติ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการรรับนักศึกษาต่างชาติ ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เยี่ยมชมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และหารือความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติ


มร.ชม. ต้อนรับคณะจาก National Chin-Yi University of Technology เยือนถิ่นดำเหลืองร่วมหารือการสร้างความร่วมมือกันด้านวิชาการ ไทย – ไต้หวัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์นอล (Yunnan Normal University)


มร.ชม. ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม 30 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ


มร.ชม. ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหงเหอ พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดี


ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Ms. Bui Le Anh Phuong รองคณบดีคณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนและกระชับความสัมพันธํ


มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนปีการศึกษา2559


คณะผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น


คณะผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย


ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Dr.Ping-Chang lin อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ในโอกาสเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project)


อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษารั้วดำ – เหลือง


โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเชื่อมความสัมพันธ์


มร.ชม. ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมฉลองเทศกาลตรุษจีน


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน Global Adventure Teaching Volunteer Thailand เพื่อหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากต่างแดน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA-Teacher Project)


อาจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่าย Passage to ASEAN


คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าพบกงสุลใหญ่ ส่งความสุขรับศักราชใหม่


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์


มร.ชม. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2559


มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษาที่ 1/2559


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับ Dr. Hang Le จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เดินทางมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย


ผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น


Summer/Winter International Camp Programes ณ Mokwon University, South Korea


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2559


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการ Summer Program / Passage to ASEAN “Empowering Technopreneurs trough Knowledge Sharing


โครงการ Global UGRAD โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาไทยที่สนใจไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ


ขอเผยแพร่รายงานผลการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย (Country Brief: Thailand)


แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (Service Satisfaction Survey International Affairs Office (IAO), Chiang Mai Rajabhat University)


แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 67 ปี


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคการใช้ภาษาอังกฤษและคณะเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "อยากรู้เรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศเชิญทางนี้!"


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาจาก College of Education, Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University ประจำปีการศึกษา 2559


ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนมร.ชม.


ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559


บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม CMRU Big Cleaning และทำกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงานวิเทศสัมพันธ์


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 2


เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวโครงการทุน Newton Fund Information Day ของ บริติช เคานซิล


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมสัมมนา "รู้ทันความเสี่ยงในการบริหารงานและรู้จักควบคุมภายในองค์กร"


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี สาธารณรัฐจประชาชนจีน


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชาชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Qiu Wu รองคณบดีคณะการศึกษานานาชาติ


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Passage to ASEAN ณ FPT University, Danang, Vietnam


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก BINUS University เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมภายใต้โครงการ Passage to ASEAN


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย CODICT ประเทศฟิลิปปินส์


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


มร.ชม. ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาฯ ด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ (KM)


หน่วยตรวจสอบภาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตรวจสอบ


พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Budapest Business School ประเทศฮังการี


พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 2558


ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Passage to ASEAN ณ FPT University, Vietnam


พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยชิกะ, ประเทศญี่ปุ่น


ต้อนรับ Ms. Qiu Huiting ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University of Nationalities)


ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก Sichuan International Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก้่นักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น


อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้ประสานงานจาก University of the West of England


โครงการ “ค่ายสานสายสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๓” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) จังหวัดฉะเชิงเทรา


รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่าย Passage to ASEAN ครั้งที่ 5 ณ BINUS University, Jakarta, Indonesia


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับ Mrs. Kirsti Westphalen เอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย


เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย นำโดยเอกอัครราชทูต Mr. Noh Kwang-il และท่านกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวัชระ ตันตรานนท์ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาประชุมวางแผนการจัดทำระบบฐานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน


ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายสานสายสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ครั้งที่ 3) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้า่พบกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน และกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙


มร.ชม. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา เยือนรั้วดำเหลืองภายใต้โครงการ The Embassy Speakers Program


ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อแสดงความขอบคุณ ณ คณะและสำนักงานต่างๆ


การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างมหวิทยาลัยซิกะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558


ท่านอธิการบดีและผู้บริหารและคณาจารย์เดินทางเชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2558


กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)


ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา นำโดย Mr. MA Chao เลขานุการฝ่ายการศึกษา


พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University รุ่นที่ 2


ต้อนรับผู้อำนวยการ Regional English Language Office พร้อมคณะ จากสถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย จัดบรรยายให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ในหัวข้อเรื่อง "Cross-Cultural Communication"


พิธีมอบทุนการศึกษาทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) ประจำปีการศึกษา 2558


การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน


ต้อนรับ Prof. Nobuhiro Tsuji และคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น


Visiting Professor from University South of Queensland, Australia


นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยหงเหอมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผุ้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์


คณาอาจารย์และนักศึกษาจาก Kyoto University of Education เดินทางมาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย


ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Kyoto Kacho University ประเทศญี่ปุ่น


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน


พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยหงเหอ


Welcome Mr. Yang Yehua from Yunnan Normal University


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


นักศึกษาโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลีในโครงการ KOICA ประเทศเกาหลี


Happy (early) Fourth of July of The U.S.A


2015 Overseas Youth Summit Camp in Lingnan Normal University


The Visit of Assoc. Prof. Dr. Tonda Liggett from Marylhurst University, USA.AO Events