Publication

รายงานการประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559
แนวปฏิบัติ "หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายในการขอวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างประเทศ"
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะเวลา 5 ปี (2559 - 2563)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานประจำปีงบประมาณ 2559
แนวปฏิบัติ "หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายในการขอวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างประเทศ" (ฉบับแก้ไข)
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์


AO Events