เชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี เข้าร่วมการประชุม the 5th ASEM Rectors Conference and Students Forum (ARC5)

เชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี เข้าร่วมการประชุม the 5th ASEM Rectors Conference and Students Forum (ARC5) ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็กเปิดรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ทุน Newton Fund ซึงขณะนี้ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Institutional Link, PhD Placement, ProfessionalAMCHAM Student Scholarship 2015 (ทุนหอการค้าอเมริกา)

รับสมัครทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2558มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับอาจารย์/บุคลากร

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับอาจารย์/บุคลากร วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้าน Agriculture and related fields for Academic Year 2016-2017ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thailand 2016

ด้วย Fulbright Thailand ได้ประชาสัมพันธ์ทุนปี 2016 สำหรับอาจารย์/บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเวบไซต์
AO Events