สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน Global Adventure Teaching Volunteer Thailand เพื่อหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา


วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบัน Global Adventure Teaching Volunteer Thailand ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและสานความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ณ ห้องเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน Global Adventure Teaching Volunteer Thailand เพื่อหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

AO Events