มร.ชม. ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาฯ ด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ โครงการ “พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษาตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ October 6 University” รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย October 6 ประเทศอียิปต์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559AO Events