สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก BINUS University เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมภายใต้โครงการ Passage to ASEAN


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย  ภายใต้โครงการ Passage to ASEAN เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events