ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ P2A ASEAN Cultural Sports Fest 2016 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


**ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ P2A ASEAN Cultural Sports Fest 2016 จำนวน 2 คน**

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

2. เป็นนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 -3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. เป็นนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน P2A ณ FPT University ประเทศเวียดนามเท่านั้น

4. มีความเป็นผู้นำ

5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม P2A ของ มร.ชม. ได้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว

 

- หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 เท่านั้น

- เดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ณ ม.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2559

- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

สถานที่ส่งใบสมัคร ติดต่อคุณลวัณรัตน์  บูทะ (พี่อาร์) ณ ชั้น 4 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 27

 AO Events