ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม


**ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม**

นักศึกษาสามารถดูรายชื่อตามเอกสารแนบไฟล์ด้านล่างนี้ได้ค่ะ หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ ผู้ประสานโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 053-8858862

สำหรับสถานทีจัดสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. สถานที่จัดสอบ ณ ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ห้องเอื้องม่อนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 AO Events