รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2019


**รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2019**

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมอาเซียน จะจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำมีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของตนเองตลอดจนเกิดเครือข่ายเยาวชนอาเซียนที่เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน นั้น

วันที่จัดกิจกรรม: เดือนมกราคม 2019 

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

นักศึกษาที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 

 

 AO Events