โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 31 คน ในวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้โดยการศึกษาจากสถานที่จริง


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events