โครงการ “ค่ายสานสายสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๓” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) จังหวัดฉะเชิงเทรา


เมื่อวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 คน และนักศึกษา จำนวน 6 คน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาไทยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษากัมพูชาจากวิทยาลัยนานาชาติและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาจีนจากคณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสานสายสัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๓” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า ประเทศลาวและประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมกัน AO Events