สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการความร่วมมือกับ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา รุ่นที่ 3” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบหนังสือขอบคุณให้แก่  Dr. Alaa Al Naggar อาจารย์จาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ผู้ปฏิบัติงานสอนภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 คน จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 9 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นที่ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการความร่วมมือกับ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

AO Events