ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนมร.ชม.


รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Wu Sicong รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา (Deputy Dean Yunnan Chinese language and Culture College, School of International Chinese Studies) จาก Yunnan Normal University(มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2559 พร้อมกับนำคณะนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่เดินทางมาศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา จำนวน 30 คน AO Events