โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017


ด้วยสำนักงานเลขานุการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ 

http://www.asemduo.org/03_forms/forms_04.php 

 

 

 

 AO Events