ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ในหัวข้อเรื่อง "Cross-Cultural Communication"


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ในหัวข้อเรื่อง "Cross-Cultural Communication" วิทยากรโดย Professor Emeritus Acram Taji จาก University of Southern Queensland, Australian ในวันอังคาร ที่ 3 พฤษจิการยน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 AO Events