มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมจาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมเอื้องม่อนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์กริช สอิ้งทอง ตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการดำรงชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมกับ Duy Tan University เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานบริการด้านการโรงแรม ตลอดจนเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้นักศึกษาในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 

 


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม

AO Events