สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศกึษา 2560


มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 72 คน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษา ณ Tokiwa University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 คน , นักศึกษาหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษา ณ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 คน , นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ SEA – Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน , นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ เดินทางไปศึกษา ณ Xi’an Jiatong University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 คน South Western University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 11 คน Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 21 คน นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ เดินทางไปศึกษา ณ Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 คน  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19 (คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศกึษา 2560

AO Events