CMRU awards certificates of course completion to exchange students from Honghe University


CMRU awards certificates of course completion to exchange students from Honghe University

Asst.Prof.Dr.Pathamarat Nakanitanon, Vice President, awarded certificates of course completion to 36 exchange students from Honghe University, China on 3 August 2020 at Euang Kham Meeting Room, Chiang Mai Rajabhat University. The exchange students had spent a year learning Thai and the Thai language at CMRU International College.

CMRU and Honghe University have a close relationship for years and the student exchange activity has been conducted successfully. Each year Chiang Mai Rajabhat University hosts a group of exchange students from Honghe University and sends CMRU exchange students to attend classes in Honghe University.

 

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน                     

                   ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 .. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ และบุคลากรจากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563                       

                     ในภาคการศึกษานี้ มีนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Honghe University ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน เข้าศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ภายในงานปัจฉิมนิเทศ ผู้บริหารและคณาจารย์ได้ให้โอวาท และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวแสดงความรู้สึก ความประทับใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events