ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ภาคการศึกษา 2/2560 (5th Batch)


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ภายใต้โครงการชื่อ SEA-Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561   (5th Batch) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน AO Events