2019-2020 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM (GLOBAL UGRAD)


ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา (๔ - ๕ เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และขอความอนุเคราะห์นักศึกษาติดต่อต้นสังกัดของนักศึกษาหรือคณะ โดยให้คณะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งรายชื่อมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ (นักศึกษาต้องกรอกใบสมัครในระบบ Online Application ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ) เพื่อส่งเข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป


ทั้งนี้ นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร ๐๕๓-๘๘๕๘๖๒ ติดต่อนางสาวลวัณรัตน์ บูทะ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 AO Events