สำนักงานวิเทศสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โครงการ SEA project ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โครงการ SEA project ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองจั งหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอน และทดลองสอนในโรงเรียนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รวมจำนวน 5 คนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคมถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วนั้น สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ ระหว่างนักศึกษาทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่นางสาววาศินี ดวงใจหล้า นางสาวนูรฮัสลีน อีปง นายเมธี คนฟู นางสาวนิฟาดีละห์ ดอเล๊าะ และนายพลวัต พรหมวินัย กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมรับฟังประสบการณ์ การฝึกสอน ใน ต่างประเทศ แบ่งปันประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างแดน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้ในอนาคต


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ข้อมูล: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โครงการ SEA project ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

AO Events