โครงการ Passage to ASEAN Journey 2017


           ตามที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการ Passage to ASEAN Journey (P2A) เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างทักษะภาษาและมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยในปีนี้จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเวียดนาม

           โครงการนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Passage to ASEAN Journey ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอควาอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการให้กับนักศึกษาที่สนใจ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 21 เมษายน 2560 สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.iao.cmru.ac.th เลือกหัวข้อ Scholarship และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่คุณลวัณรัตน์  บูทะ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ:

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3. นักศึกษายังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม P2A journey มาก่อน

4. สามารถรับผิดชอบค่าเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศได้

5. สามารถรับผิดชอบค่าประกันเดินทางต่างประเทศได้ (ประมาณ 500 บาท)

6. ไม่มีโรคประจำตัว    7. นักศึกษามีหนังสือเดินทาง (Passport)

 

 
   AO Events