สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมอาจารย์ ดร.ปวีณา  โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.รุทธ  ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ประธานหลักสูตรภาษาไทย อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาดังกล่าวอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนรัตนราชสุดาฯ

ในการนี้ ศาสตราจารย์อู๋  ซือซอง (Wu Sicong) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยครูยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยถึงการดำเนินความสัมพันธ์อันดี ที่ได้เริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 นับเป็นเวลา 10 ปี ในการร่วมมือด้านวิชาการโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จนนำมาสู่โครงการแลกเปลี่ยนประจำปีนี้

สำหรับในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูยูนนาน (Yunnan Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 – มิถุนายน 2560 จำนวน 30 คน โดยนักศึกษาเหล่านี้จะเข้าศึกษาในรายวิชาวัฒนธรรมไทย รายวิชาภาษาไทยสำหรับการท่องเที่ยว รายวิชาการฟัง การพูดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติ และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 นอกจากการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจะได้ออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University ประจำปีการศึกษา 2559

AO Events