มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา


มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. คณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ ได้ดำเนินการเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุนพระราชทานฯ และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ประจำปี 2561-2564 จำนวน 9 คน ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ คือ เพื่อรับฟังปัญหา พูดคุย และติดตามนิเทศนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาร่วมให้ข้อคิดเห็นด้านการเรียนการสอนและสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ให้ข้อคิดเห็นด้านการดูแลและความเป็นอยู่ของนักศึกษาภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

AO Events