มร.ชม. ต้อนรับคณะจาก National Chin-Yi University of Technology เยือนถิ่นดำเหลืองร่วมหารือการสร้างความร่วมมือกันด้านวิชาการ ไทย – ไต้หวัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศน์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.ปวีณา  โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ching-Te Wang Dean,College of Management,NCUT และคณาจารย์  จากมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน ในการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการลงนาม MOA (Memorandum of Agreement) เพื่อการสร้างความร่วมมือกันด้านวิชาการในระดับคณะเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนการดำเนินการทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ต้อนรับคณะจาก National Chin-Yi University of Technology เยือนถิ่นดำเหลืองร่วมหารือการสร้างความร่วมมือกันด้านวิชาการ ไทย – ไต้หวัน

AO Events