ประชาสัมพันธ์ทุน Passage to ASEAN Summer Program Scholarship: P2A Indonesian Coffee Story


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีความร่วมมือกับโครงการ Passage to ASEAN (P2A) นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้รับการประชาสัมพันธ์จากสมาคม Passage to ASEAN ว่า Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ร่วมมือกับ Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara จะจัด Passage to ASEAN Summer Program: “P2A Indonesian Coffee Story: Exploring the Diversity of Indonesian Coffee from Gayo-Aceh to Merapi-Yogyakarta” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ กันายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยทาง Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ร่วมมือกับ Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara ได้มอบทุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกสมาคม P2A รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของทุนการศึกษา

          ๑.๑ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการฯ (ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าทำกิจกรรม)

          ๑.๒ ได้รับค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศอินโดนีเซียจากเมือง Medan สู่เมือง Yogyakarta

          ๑.๓ ได้รับใบประกาศษนียบัตร

๒. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบเอง

          ๒.๑. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไทย – ประเทศอินโดนีเซีย (ไป-กลับ)

          ๒.๒. ค่าประกันเดินทางไปต่างประเทศ

๓. กำหนดการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ

วัน-เดือน-ปี

ส่งใบสมัคร (Motivation letter, video profile และ online form) มายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือก

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประชุม online video conference

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เดินทางมาถึง Kuala Namo International Airport, Medan

๙ กันยายน ๒๕๖๑

เข้าร่วมกิจกรรม P2A Summer Program

๑๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

เดินทางกลับประเทศไทย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์

(เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อนางสาวลวัณรัตน์  บูทะ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล้างนี้:

http://bvu.edu.vn/-/p2a-summer-program-scholarship-p2a-indonesian-coffee-story-AO Events