ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO: MEXT) ประจำปี ๒๕๖๓


ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT)  ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เรื่องประกาศให้ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT)  ประจำปี ๒๕๖๓ กับอาจารย์หรือนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อไปศึกษาวิจัยยังมหาวิทยาลัยชิกะ เป็นเวลาไม่เกิน ๑๘ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๕) โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน    ค่าเล่าเรียน และยังมีค่าครองชีพเดือนละ ๑๔๓,๐๐๐ เยน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเดินทางไปศึกษาในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังแนบ

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงขออนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหรือนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว พร้อมแจ้งรายชื่อและเอกสารการสมัครรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการแจ้งรายชื่อให้กับมหาวิทยาลัยชิกะต่อไป ทั้งนี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิกะจะเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Skype ด้วยตนเอง ตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

                    ๑. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดังแนบ)

                    ๒. รูปถ่ายขนาด ๔.๕×๓.๕ ซม. จำนวน ๒ ใบ

                    ๓. จดหมายแนะนำ (ลงนามโดยอธิการบดีหรือคณบดีและระบุถึง Professor Ryuichi IDA อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิกะ)

                    ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น)

                    ๕. ใบรับรองผลการเรียน (ที่ระบุ GPA หรือ ลำดับที่), วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

                    ๖. บทคัดย่อ/วิทยานิพนธ์โดยย่อ

                    ๗. ผลสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้:

1. Application form

2. MEXT Scholarship Information

3. Advisor

4. Research Plan

5. Check ListAO Events