รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (6 Batch) ประจำปีการศึกษา 2561


** รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project (6 Batch) ประจำปีการศึกษา 2561**

 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ภายใต้โครงการชื่อ SEA-Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นั้น

                   สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเคมีที่สนใจและมีเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดของนักศึกษา รับสมัครภายในวันศุกร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

Download:

- ใบสมัคร /Uploads/files/Application-for-SEA%206th%20batch.pdf

- ประกาศ /Uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdfAO Events