รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ทเพื่อการวิจัยและการสอนจำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562


ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright Thai visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:  - ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร เป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทางการสอนหรือวิจัยอย่าง 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

ประเภทที่ 2: ทุน Fulbright - Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร: - ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาปริญญาเอกชั้นปีที่สอง ขึ้นไปในมหาิทยาลัยภายในประเทศ โดยสำเร็จ courswork แล้ว มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก โดยจะต้องได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

ประเภทที่ 3: ทุน Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) จำนวน 2 ทุน สำหรับอาจารย์ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า หรือผู้ที่ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลเพื่อทำงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3 - 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทงำานที่ดีเยี่ยม มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานและความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็นด้านความสัมพันธ์อาเซียนและสหรัฐอเมริกา

สำหรับทุนทั้ง 3 ประเภท

สาขาที่รับสมัคร: หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/ (NOW OPEN FOR THAIS)

ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107AO Events