The Visit of Assoc. Prof. Dr. Tonda Liggett from Marylhurst University, USA.


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Tonda   Liggett  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก Marylhurst University เดินทางมาปฏิบัติอบรมให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะประจำอยู่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27


รูปภาพจากอัลบัม : The Visit of Assoc. Prof. Dr. Tonda Liggett from Marylhurst University, USA.

AO Events