ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลีในโครงการ KOICA ประเทศเกาหลี


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลีในโครงการ KOICA เพื่อมาปฏิบัติการสอนภาษาเกาหลีในสาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี์AO Events