การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์ภาษาจัดอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้รับเกียรติ คุณดุษฏี สารประดิษฐ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 27AO Events