พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยหงเหอ


ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 คน ที่เดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย จำนวน 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events