AMCHAM Student Scholarship 2015 (ทุนหอการค้าอเมริกา)


รับสมัครทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
2. เรียงความภาษาอังกฤษ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (ระบุในใบสมัครหน้า 4)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร
4. สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษา โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของบิดาและมารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
8. เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้
– พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้
– อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง
9. หนังสือแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวโหลดใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่
http://www.amchamthailand.com/acct/asp/general.asp?MenuCatID=7&MenuItemID=130&SponsorID=1285
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
Scholarship_posterAO Events