เปิดรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund


ทุนโครงการ Newton Fund
บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ทุน Newton Fund ซึงขณะนี้ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Institutional Link, PhD Placement, Professional Development and Engagement และ Researcher Links Travel Grant ประจำปี 2015/16 ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงินค่าเดินทางแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยที่แข็งแกร่งในอนาคต พร้อมเพิ่มพูนศักยภาพและต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย

Newton Fund เป็นโครงการที่สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรในการพัฒนาเศรฐกิจและสวัสดิภาพสังคมให้กับประเทศพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่สนับสุนการทำงานร่วมกันแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังลิงค์เว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ หรือเข้าไปที่
http://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFundAO Events