ทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560 (OC 2017) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา


ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560 (OC 2017) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=819&type=application ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ตามเวลาในประเทศไทย

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 Ext. 106

Donwload เอกสารได้ที่นี่

- OC 2017 Announcement

- OC 2017 Frequently Asked Questions

- OC 2017 Now Open

- OC 2017 Online Application Guidelines

 

 AO Events