ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”


**ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”

ตามที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพมหานคร จะเดินทางมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ โดยทุนการศึกษานี้มีทั้งหมด ๔ ประเภท คือ

                    ๑. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)

                   ๒. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)

                   ๓. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)

                   ๔. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

                   สำนักงานวิเทศสัมพันธ์นประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจทุนการศึกษาดังกล่าว เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships” จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่            นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๕๘๖๒AO Events