ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว (Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages) สาธารณรัฐประชาชนจีน


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว (Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Xu Zhenhua อธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว (Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในครั้งนี้ คือ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และงานวิจัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวระหว่างสองมหาวิทยาลัย

ข่าว: นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ นักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ: นางสาววัชราวรรณ กันทา, นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว (Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages) สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events