สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โดยได้รับเกียรติต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิกาบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  จันทร์เสม ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์และบุคลากรส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คือการสร้างเครือข่ายด้านวิเทศสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เมื่อวันที่พฤหัสบดี    ที่ 2 พฤษภาคม 2562

 


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

AO Events