รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก JENESYS2016 หัวข้อ Economics ; Small and Medium Enterprises กลุ่มที่ 6 -9


ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก JENESYS2016 หัวข้อ Economics  ; Small and Medium Enterprises กลุ่มที่ 6 -9

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (JAPAN EAST ASIA NETWORK OF EXCHANGE FOR STUDENTS AND YOUTHS 2016 หรือ JENESYS2016) ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในหลากหลายภูมิภาคเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในหลากหลายสาขา ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 นี้ ได้จัดโครงการ JENESYS2016 ขึ้นเพื่อเชิญเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน, อินเดียและ ติมอร์-เลสเต เดินทางไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวนกว่า 2,630 คน โดยกำหนดเป็นหัวข้อ “Economics” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 โดยเยาวชนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ และสร้างรากฐานของมิตรภาพอันมั่นคงภายในภูมิภาคต่อไปในอนาคต ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย บริษัทชั้นนำ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดด้วยกิจกรรมโฮมสเตย์กับชาวญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างการเดินทาง

               ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จึงเปิดการคัดเลือก บุคคลทั่วไป นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้มีคุณสมบัติอันเหมาะสมตามกำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ซึ่งมีทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยทั้ง 4 กลุ่มจะได้เดินทาง ในปี ค.ศ.2017  ซึ่งจะเดินทางในช่วงเวลาที่ต่างกันไป ภายใต้หัวข้อ "Economics: Small and Medium Enterprises"  ซึ่งจะมีหัวข้อย่อย(sub-theme)ของกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มอีกด้วย ตามรายละเอียดดังนี้

1. Economics “Small and Medium Enterprises 2” 6th batch with “AEC/Trade Investment Promotion” sub-theme, เดินทางระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

    (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท 12 คน และบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกำหนด 11 คน)

2.  Economics “Small and Medium Enterprises 3” 7th batch with “ENERGY” sub-theme,

     เดินทางระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

     (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท 12 คน และบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกำหนด 11 คน)

3  Economics “Small and Medium Enterprises 4”  8th batch, เดินทางเป็นเวลา 8-9 วัน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2560  

    (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 15 คน โดยจะมีการประกาศหัวข้อย่อยและวันเวลาเดินทางที่แน่นอนของกลุ่มให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง)

4.  Economics Economics “Small and Medium Enterprises 5” 9th batch, เดินทางเป็นเวลา 8-9 วัน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2560  

    (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 15 คน โดยจะมีการประกาศหัวข้อย่อยและวันเวลาเดินทางที่แน่นอนของกลุ่มให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.   เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 18-35 ปี

2.   ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนใดๆจากรัฐบาลญี่ปุ่น (เช่น JAPAN FOUNDATION, JICA,KIZUNA,    JENESYS2.0,JENESYS2015, SSEAYP or MEXT Mongbusho scholarship)  (*หมายเหตุ* หากตรวจสอบพบว่าเคยเข้าร่วมโครงการใดๆของรัฐบาลมาก่อนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ*)

3. ไม่เคยพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 3 เดือน (*หมายเหตุ* ไม่ว่าจะออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่ก็ตาม)

4.   4.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐศาสตร์ , ธุรกิจ, การค้า และการลงทุน

4.2 บุคคลทำงานทั่วไป ซึ่งทำงานที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสนใจในด้าน การค้า การลงทุน และธุรกิจระหว่างประเทศ (เช่น ผู้นำองค์กร,ผู้ประกอบการ,นักลงทุน,นักธุรกิจ,ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้บริโภค หรือ พนักงานในองค์กรบริษัท/SMEs/Start Up ที่เกี่ยวกับการค้า การลุงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ  )

5.    เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

6.     เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวต้องมีใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ) แนบมาด้วย

7.     ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการใน Application Guideline

    *หมายเหต* ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดตามช้อ 1-7 สามารถสมัครได้ทุก Batch โดยหัวข้อย่อย หรือ Sub-themeเป็นเพียงการแจ้งหัวข้อของกิจกกรรมที่จะได้ทำระหว่างเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 

 เอกสารเกี่ยวข้องกับโครงการและเอกสารการสมัคร ได้แก่

1. Application Guideline

2. Program Schedule (Tentative)

3.  ANNEX_3 Entry Form

4.  ANNEX_4 Entry Form (Sample)

5.   ANNEX_5 Application Form (Essay)

 

วิธีการสมัคร

1. กรอกข้อมูลใน ANNEX_3 ENTRY FORM ให้ถูกต้องครบถ้วนตามตัวอย่างใน Annex4_ Entry Form (Sample)

2. กรอก ANNEX_5 APPLICATION FORM(ESSAY) โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด วิธีการกรอก ANNEX_5 APPLICATION FORM(ESSAY) ระบุไว้ตามด้านล่าง

2.1. ข้อมูลส่วนตัว (กรอกข้อมูลให้ครบทุกข่อง/ สามารถเว้นช่องว่างได้หากไม่มีคะแนน TOEICหรือTOEFL )

2.2 ระบุโปรแกรม JENESYS2016 (โดยเลือกจาก A,B,C หรือ D) ที่มีกำหนดเวลาการเดินทางอันเหมาะสมสำหรับท่านที่สุด โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 batch  แต่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้จริงเพียง 1 batch เท่านั้น

2.3 เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดเป็นภาษาอังกฤษ         

3. ส่ง 1. ANNEX_3 ENTRY FORM พร้อมทั้ง 2. ANNEX_5 APPLICATION FORM (ESSAY) และแนบ สำเนาพาสปอร์ต (หากมี) มายัง อีเมล์ 

 japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp 

ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครของทั้งสี่กลุ่ม)

4. กรุณาระบุหัวข้อในอีเมล์ว่า “สมัครJENESYS2016Economics”

 การแจ้งผลคัดเลือก

ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะทำการแจ้งผลการคัดเลือกไปยังอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละ Batch เท่านั้น  สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น โทร. 02-207-8504 (คุณมิ)

 AO Events