ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project รุ่นที่ 7


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ภายใต้โครงการชื่อ                      SEA-Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ตามเอกสารแนบไฟล์นี้

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ นี้ 
ขอให้นักศึกษามารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 27 ภายในวันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ  โทร. 088-4074919AO Events