รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey ณ University Teknologi Malaysia


**ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey ณ University Teknologi Malaysia **

                ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการ Passage to ASEAN Journey (P2A) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เสริมสร้างทักษะภาษาและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียน นั้น ในปีนี้จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยน ณ University Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย  ระยะเวลา ๕ วัน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และเงื่อนไขของทุน

                โดยยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ นักวิเทศสัมพันธ์ ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  

 

รายละเอียดข้อมูล CMRU Passage to ASEAN Journey 2018

ณ University Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย

***************************************

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
 3. เป็นนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม P2A journey มาก่อน
 4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เนื่องจากจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
 5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 6. นักศึกษาที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

       1. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  

           โทรศัพท์ ๐๕๓ ๘๘๕๘๖๒

       2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว๊บไซต์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ www.iao.cmru.ac.th

       3. ทดสอบทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

       4. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ประกาศผลการสอบทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทางเว๊บไซต์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ www.iao.cmru.ac.th

           วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

       5. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

       6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว๊บไซต์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ www.iao.cmru.ac.th วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เงื่อนไขของทุน

 1. นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามขั้นตอนที่ระบุในกำหนดการรับสมัครและ
 2.  
 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้
 4. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศได้
 5. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำประกันเดินทางต่างประเทศได้
 6. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง (Passports) ได้
 7. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับความยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง

หลักฐานการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร       
 2. สำเนาบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (ถ้ามี)
 4. หลักฐานแสดงผลการเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัคร

 AO Events