ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว AO Events