ท่านอธิการบดีและผู้บริหารและคณาจารย์เดินทางเชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2558


ท่านอธิกาบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย รองอธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์        เดินทางเชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2558 เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่กับ Yunnan Agricultural University และลงนามความร่วมมือเดิมที่หมดอายุ กับ Yunnan Normal University Business School  อีกทั้งแสวงหาความร่วมมือใหม่ ณ Wenshan UniversityAO Events