โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ (KM)


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดการจัดการความรู้ (KM) ด้านการประกันคุณภาพร่วมกับศูนย์ภาษา และประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดการความรู้ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมศึกษาดูงานนิทรรศรัตนโกสินทร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559

 AO Events