มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส.นริศรา วังมะนาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, น.ส.ศุภาพร เทียมใจ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่), น.ส.จิตรานุช มณีสาร นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่), น.ส.ศิริลักษณ์ เขมราช นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) และ น.ส.ลัดดาวรรณ นำนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 และฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 เดือน

ในการนี้ ผู้บริหารและอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้ให้โอวาทและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในด้านของการดำเนินชีวิต การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การฝึกทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางฝึกประสบการณ์อีกด้วย

ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น

AO Events