ทุนเรียนภาษาจีน ระยะ 1 ปี ณ Qingdao University of Science and Technology


Information of University:

Qingdao University of Science and Technology (QUST) is a multidisciplinary university with a particular focus on engineering, coordinately develops with science, engineering, literature, economics, management, medicine, law, art, and education. It is a key university directly affiliated to Shandong Province and a preeminent featured university for the cultivation of fundamental and professional talents approved by Shandong provincial government. Furthermore, it is evaluated as an “outstanding university for its undergraduate education” and a “national top university in its practice of the employment of graduates” by the Ministry of Education (MOE), and praised as “Huangpu Military Academy of China Rubber Industry” by the society.

http://en.qust.edu.cn/ABOUT_US.htm

ทุนภาษาจีน ระยะ 1 ปี ณ Qingdao University of Science and Technology

เนื่องด้วยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนจาก Qingdao University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สนใจเรียนภาษาจีนจำนวน 12 ทุน โดยจะมอบทุนค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 5,000 หยวน (ค่าเล่าเรียนปกติ 7,000 หยวน) โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาจีนมาก่อน ทั้งนี้แล้วผู้สมัครจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าวีซ่า ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ค่าหอพัก เป็นต้น

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และแจ้งชื่อมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครดังที่ได้แนบข้อมูลมาให้พร้อมกันนี้ 

  1. แบบฟอร์มการสมัคร (ดังแนบ)
  2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
  5. ประวัติส่วนตัว (ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
  6. แผนการทำวิจัยและการศึกษาระหว่างที่มาเรียนที่ประเทศจีน (ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
  7. ใบรับรองการทำงาน (สำหรับอาจารย์ และบุคลากร)

เปิดภาคเรียน: 1 กันยายน 2018 - 15 มกราคม 2563

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามดังล่างนี้

- Fee

- Application documents

- Letter of quarentee

- รายละเอียดทุน

 AO Events