มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559


รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยในปี 2559 นี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ Tenri University 1 คน , Tokiwa University 1 คน , Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 1 คน , Honghe University 11 คน , Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน 24 คน และนักศึกษาทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา 3 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ในการนี้ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะต่างๆ ได้กล่าวแนะนำการเรียนการสอนพร้อมให้ข้อมูลสำคัญ อาทิ กฎระเบียบหอพักนักศึกษานานาชาติ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ  และการขอหรือยกเลิกวีซ่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางมาศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติก่อนที่นักศึกษาต่างชาติจะเข้าสู่โปรแกรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของแต่ละคณะต่อไป 

 


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

AO Events