ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS)


ตามที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ที่ได้ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี

ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (2020 TGS) จำนวน ๗ ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา               

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาในคณะ/หน่วยงานของท่านผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org/programs/2020-tgs/ หรือที่ระบบรับสมัครออนไลน์ http://application.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.   (บ่ายโมงตรง ตามเวลาในประเทศไทย) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๘๕-๐๕๘๑ ต่อ ๑๐๖

 

 AO Events